De algemene voorwaarden van WerkendLeren, de NRTO algemene voorwaarden en NRTO Gedragscode zijn van toepassing, daarnaast gelden de volgende aanvullende voorwaarden Open Inschrijving WerkendLeren B.V.

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden Open Inschrijving zijn van toepassing op de trainingen met open inschrijving van WerkendLeren B.V. gevestigd te Almelo (hierna te noemen: “WerkendLeren”). Door acceptatie van een inschrijving voor deelname aan een training met Open Inschrijving, komt de trainingsovereenkomst tot stand.

2. Open Inschrijving

Met een training op basis van ‘Open Inschrijving’ wordt bedoeld een training die WerkendLeren voor eigen rekening en risico organiseert en waarvoor per individuele deelnemer kan worden ingeschreven. Als opdrachtgever wordt gezien de persoon die door middel van inschrijving zich verplicht het verschuldigde bedrag voor de opleiding te voldoen. WerkendLeren heeft het recht geplande trainingen geen doorgang te laten vinden, indien er te weinig inschrijvingen zijn ontvangen.

3. Annuleringsregeling

Als door een opdrachtgever de uitvoering cq de deelname aan een training wordt geannuleerd, vindt er geen restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Indien WerkendLeren een training annuleert zal volledige restitutie van het reeds betaalde inschrijvingsgeld plaatsvinden.

De ingeschreven cursist kan zich voor aanvang van de Open Inschrijving training kosteloos laten vervangen door een andere cursist.

4. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Indien betaling achterwege blijft, kan WerkendLeren de cursist de toegang tot de training ontzeggen.

5. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst van WerkendLeren is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet door onderling overleg kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan de geschillen commissie.

6. Klachtenreglement

Het klachtenreglement is hier te downloaden.